
اخبار
اخذ گواهی ثبت اختراع، سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک، 98/10/02 شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه در تاریخ 98/10/02 موفق به ثبت اختراع سیستم پیشگرم اسید سولفوریک گردید. از مزایای این سیستم می توان به کاهش گاز آلاینده SO3 در خروجی خط اسید سولفوریک، جلوگیری از آسیب رسیدن به یکی از اجزای اصلی خط اسید سولفوریک به نام کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم، کاهش آلایندگی محصول اسید سولفوریک تولیدی و همچنین جلوگیری از خوردگی اجزای خط اسید سولفوریک اشاره نمود.
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت توان چرخه 99/07/08 دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری طی نمایشگاه تولیدات دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان، از غرفه شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه بازدید نمودند.
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل


 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
اخبار
اخذ گواهی ثبت اختراع، سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک، 98/10/02 شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه در تاریخ 98/10/02 موفق به ثبت اختراع سیستم پیشگرم اسید سولفوریک گردید. از مزایای این سیستم می توان به کاهش گاز آلاینده SO3 در خروجی خط اسید سولفوریک، جلوگیری از آسیب رسیدن به یکی از اجزای اصلی خط اسید سولفوریک به نام کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم، کاهش آلایندگی محصول اسید سولفوریک تولیدی و همچنین جلوگیری از خوردگی اجزای خط اسید سولفوریک اشاره نمود.
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت توان چرخه 99/07/08 دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری طی نمایشگاه تولیدات دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان، از غرفه شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه بازدید نمودند.
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
  •  

اخبار اخذ گواهی ثبت اختراع، سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک، 98/10/02 شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه در تاریخ 98/10/02 موفق به ثبت اختراع سیستم پیشگرم اسید سولفوریک گردید. از مزایای این سیستم می توان به کاهش گاز آلاینده SO3 در خروجی خط اسید سولفوریک، جلوگیری از آسیب رسیدن به یکی از اجزای اصلی خط اسید سولفوریک به نام کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم، کاهش آلایندگی محصول اسید سولفوریک تولیدی و همچنین جلوگیری از خوردگی اجزای خط اسید سولفوریک اشاره نمود.
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت توان چرخه 99/07/08 دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری طی نمایشگاه تولیدات دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان، از غرفه شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه بازدید نمودند.
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
اخبار اخذ گواهی ثبت اختراع، سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک، 98/10/02 شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه در تاریخ 98/10/02 موفق به ثبت اختراع سیستم پیشگرم اسید سولفوریک گردید. از مزایای این سیستم می توان به کاهش گاز آلاینده SO3 در خروجی خط اسید سولفوریک، جلوگیری از آسیب رسیدن به یکی از اجزای اصلی خط اسید سولفوریک به نام کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم، کاهش آلایندگی محصول اسید سولفوریک تولیدی و همچنین جلوگیری از خوردگی اجزای خط اسید سولفوریک اشاره نمود.
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت توان چرخه 99/07/08 دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری طی نمایشگاه تولیدات دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان، از غرفه شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه بازدید نمودند.
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
اخبار اخذ گواهی ثبت اختراع، سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک، 98/10/02 شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه در تاریخ 98/10/02 موفق به ثبت اختراع سیستم پیشگرم اسید سولفوریک گردید. از مزایای این سیستم می توان به کاهش گاز آلاینده SO3 در خروجی خط اسید سولفوریک، جلوگیری از آسیب رسیدن به یکی از اجزای اصلی خط اسید سولفوریک به نام کاتالیست پنتا اکسید وانادیوم، کاهش آلایندگی محصول اسید سولفوریک تولیدی و همچنین جلوگیری از خوردگی اجزای خط اسید سولفوریک اشاره نمود.
بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه شرکت توان چرخه 99/07/08 دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری طی نمایشگاه تولیدات دانش بنیان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان، از غرفه شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه بازدید نمودند.
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد