

محصولات
دیگ بخار افقی - وت بک
اطلاعات بیشتر
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ بخار افقی - درای بک
اطلاعات بیشتر
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ روغن داغ
اطلاعات بیشتر
تا ظرفیت4 میلیون کیلو کالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی
اطلاعات بیشتر
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک
اطلاعات بیشتر
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
اطلاعات بیشتر
ظرفیت 60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی
اطلاعات بیشتر
پوسته - لوله
دی اریتور
اطلاعات بیشتر
تا ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت
برج تقطیر
اطلاعات بیشتر
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک
اطلاعات بیشتر
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک
اطلاعات بیشتر
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
اطلاعات بیشتر
مخازن ذخیره
اطلاعات بیشتر
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل


 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
محصولات
دیگ بخار افقی - وت بک
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ بخار افقی - درای بک
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت4 میلیون کیلو کالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
ظرفیت 60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی
پوسته - لوله
دی اریتور
تا ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت
برج تقطیر
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
  •  

محصولات
دیگ بخار افقی - وت بک
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ بخار افقی - درای بک
ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت4 میلیون کیلو کالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
ظرفیت 60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی
پوسته - لوله
دی اریتور
تا ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت
برج تقطیر
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
محصولات
دیگ بخار افقی - وت بک ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ بخار افقی - درای بک ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ روغن داغ تا ظرفیت4 میلیون کیلو کالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی ظرفیت 60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی پوسته - لوله
دی اریتور تا ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت
برج تقطیر تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
محصولات
دیگ بخار افقی - وت بک ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ بخار افقی - درای بک ISIRI4231 و استاندارد ملی BS2790 طراحی شده براساس
دیگ روغن داغ تا ظرفیت4 میلیون کیلو کالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی ظرفیت 60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی پوسته - لوله
دی اریتور تا ظرفیت 50 مترمکعب در ساعت
برج تقطیر تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم خط اسید سولفوریک راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد