تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ روغن داغ، دیگ آبگرم، مخازن تحت فشار، مبدل حرارتی
تحت بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
دارای نشان استاندارد ملی ایران

 

شرکت تجهیزات انرژی توان چرخه

کیفیت را به قیمت بخرید ... س
   
دیگ روغن داغ
دیگ بخار افقی - درای بک
دیگ بخار افقی - وت بک
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری
ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
ظرفیت 2 الی 16 تن
دیگ بخار عمودی
دیگ آبگرم وت بک
دیگ آبگرم شعله برگشتی
ظرفیت60 الی 500 کیلوگرم
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
مبدل حرارتی
برج تقطیر
دی اریتور

پوسته - لوله
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
تا ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت
سختیگیر نیمه اتوماتیک
مخازن تحت فشار
سیستم پیشگرم اسید سولفوریک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن ذخیره
ما در شرکت توان چرخه تلاش می کنیم اولین توقفگاه مشتریان در جهت برآوردن نیاز هایشان در زمینه های انرژی بوده و در فرآیندهای اجرا شامل بررسی و تصمیم گیری، طراحی و ساخت و بهره برداری همراهشان باشیم با ما در تماس باشید
024-32222107
مجوز ها
پروانه استاندارد
گواهی نامه ثبت اختراع

salimi.tavan@gmail.com

azimi.tavan@gmail.com

شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل

 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ روغن داغ، دیگ آبگرم، مخازن تحت فشار، مبدل حرارتی
تحت بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دارای نشان استاندارد ملی ایران
کیفیت را به قیمت بخرید ... س
دیگ بخار افقی - درای بک
دیگ بخار افقی - وت بک
ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
ظرفیت 2 الی 16 تن
دیگ آبگرم شعله برگشتی
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
دیگ آبگرم وت بک
ظرفیت60 الی 500 کیلوگرم
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
مبدل حرارتی
دی اریتور
پوسته - لوله
تا ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت
برج تقطیر
سختیگیر نیمه اتوماتیک
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم اسید سولفوریک
مخازن تحت فشار
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن ذخیره
با ما در تماس باشید ما در شرکت توان چرخه تلاش می کنیم اولین توقفگاه مشتریان در جهت برآوردن نیاز هایشان در زمینه های انرژی بوده و در فرآیندهای اجرا شامل بررسی و تصمیم گیری، طراحی و ساخت و بهره برداری همراهشان باشیم
مجوز ها
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
  •  

تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ روغن داغ، دیگ آبگرم، مخازن تحت فشار، مبدل حرارتی
تحت بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دارای نشان استاندارد ملی ایران
کیفیت را به قیمت بخرید ... س
دیگ بخار افقی - درای بک
دیگ بخار افقی - وت بک
ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
ظرفیت 2 الی 16 تن
دیگ آبگرم شعله برگشتی
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری
مبدل حرارتی
دیگ آبگرم وت بک
پوسته - لوله
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
برج تقطیر
دیگ بخار عمودی
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
ظرفیت60 الی 500 کیلوگرم
سیستم پیشگرم اسید سولفوریک
دی اریتور
راه انداز کوره گوگرد سوز
تا ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت
مخازن ذخیره
سختیگیر نیمه اتوماتیک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
مخازن تحت فشار
با ما در تماس باشید ما در شرکت توان چرخه تلاش می کنیم اولین توقفگاه مشتریان در جهت برآوردن نیاز هایشان در زمینه های انرژی بوده و در فرآیندهای اجرا شامل بررسی و تصمیم گیری، طراحی و ساخت و بهره برداری همراهشان باشیم
مجوز ها
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ روغن داغ، دیگ آبگرم، مخازن تحت فشار، مبدل حرارتی
تحت بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دارای نشان استاندارد ملی ایران
کیفیت را به قیمت بخرید ... س
دیگ بخار افقی - وت بک
ظرفیت 2 الی 16 تن
دیگ بخار افقی - درای بک
ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
ظرفیت60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی
پوسته - لوله
دی اریتور
تا ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت
برج تقطیر
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم اسید سولفوریک
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
با ما در تماس باشید ما در شرکت توان چرخه تلاش می کنیم اولین توقفگاه مشتریان در جهت برآوردن نیاز هایشان در زمینه های انرژی بوده و در فرآیندهای اجرا شامل بررسی و تصمیم گیری، طراحی و ساخت و بهره برداری همراهشان باشیم
مجوز ها
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
تولید کننده انواع دیگ بخار، دیگ روغن داغ، دیگ آبگرم، مخازن تحت فشار، مبدل حرارتی
تحت بازرسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دارای نشان استاندارد ملی ایران
کیفیت را به قیمت بخرید ... س
دیگ بخار افقی - وت بک
ظرفیت 2 الی 16 تن
دیگ بخار افقی - درای بک
ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم شعله برگشتی
تا ظرفیت 1 میلیون کیلوکالری
دیگ آبگرم وت بک
تا ظرفیت 5 میلیون کیلوکالری
دیگ بخار عمودی
ظرفیت60 الی 500 کیلوگرم
مبدل حرارتی
پوسته - لوله
دی اریتور
تا ظرفیت 50 متر مکعب در ساعت
برج تقطیر
تا 400 درجه سانتیگراد - تحت خلاء
سختیگیر نیمه اتوماتیک
از ظرفیت 100 تا 3000 کیلوگرین
سیستم پیشگرم اسید سولفوریک
راه انداز کوره گوگرد سوز
مخازن تحت فشار
مخازن ذخیره
با ما در تماس باشید ما در شرکت توان چرخه تلاش می کنیم اولین توقفگاه مشتریان در جهت برآوردن نیاز هایشان در زمینه های انرژی بوده و در فرآیندهای اجرا شامل بررسی و تصمیم گیری، طراحی و ساخت و بهره برداری همراهشان باشیم
مجوز ها
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد